Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

Voorbereidingen in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving 2024

Het einde van 2023 nadert en dat betekent dat wij ook weer vooruitkijken naar het nieuwe jaar 2024.
Onderstaand enkele belangrijke zaken waar wij uw medewerking voor vragen.

1. Mededeling belastingdienst loonheffingen, “Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas” 2024

De belastingdienst zal de mededelingen of beschikkingen “Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas” voor het jaar 2024 weer versturen. In deze mededeling of beschikking wordt het voor u geldende premiepercentage van 2024 vermeld. Dit percentage hebben wij nodig om in uw loonaangiftes 2024 te verwerken.

Wilt u ons deze mededeling of beschikking doorsturen? Dan zorgt onze salarisadministratie voor een correcte verwerking.

 

2. Belastingdienst Aangiftebrief 2024

De belastingdienst heeft de “aangiftebrief 2024 voor de loonheffingen” verstrekt. Indien u deze aangiftebrief zelf heeft ontvangen (van sommige bedrijven ontvangen wij deze rechtstreeks), wilt u deze dan ook aan ons doorsturen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan.

 

3. Belangrijke wijzigingen 2024

  • De belastingvrije km-vergoeding zakelijk reizen en woon-werkverkeer gaat van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Zonder uw tegenbericht zullen wij deze verhoging (voor zover van toepassing) doorvoeren.
  • De belastingvrije thuiswerkvergoeding (in 2023 € 2,15 per dag) wordt geïndexeerd. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk € 2,35 bedragen. Zonder uw tegenbericht voeren wij deze verhoging (voor zover van toepassing) door.
  • Het wettelijk minimum (jeugd)loon wordt per 01-01-2024 een wettelijk minimum uurloon en bedraagt voor bijvoorbeeld werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27. Dit is inclusief de indexering per 01-01-2024 en de wijziging van een wettelijk maand- of weekloon naar een wettelijk uurloon gebaseerd op een 36-urige werkweek. In branches waar het fulltime aantal uren per week hoger ligt dan 36 kan dit tot een aanzienlijke verhoging leiden (max. 15,3%).
  • Vanaf 01-01-2024 is er een wettelijke verlaging van de toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen van toepassing. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) gaat de toetredingsleeftijd per 1 januari 2024 van 21 jaar naar 18 jaar. Is er bij u een pensioenregeling van toepassing en ligt de toetredingsleeftijd nu boven de 18 jaar dan heeft dit zowel gevolgen voor uw werknemer(s) als voor u als werkgever; inhouding werknemersdeel en afdracht werknemers- en werkgeversdeel. Wij adviseren u uw werknemer(s) die met deze wijziging te maken krijgen hiervan al vóór 1 januari a.s. op de hoogte te brengen. 

 

4. De werkkostenregeling 2023

In deze regeling mag u aan uw personeel, indien vooraf aangewezen, onbelaste kosten vergoeden en verstrekken tot aan de geldende grens (vrije ruimte) van 3%, (in 2024 is dit lager, namelijk 1,92%) van uw totale fiscale jaarloonsom (t/m € 400.000,=). Daarboven is het percentage 1,18%.

Onder deze kosten vallen onder meer: personeelsfeestjes, diners, uitstapjes, lunches, geschenken en cadeaubonnen zoals bij verjaardagen en feestdagen, een bonus, het kerstpakket, het vergoeden van parkeerkosten van de privéauto van de werknemer, het vergoeden van vakbondscontributie en verkeersboetes auto van de zaak die niet op de betreffende werknemer zijn verhaald.
N.B.: bij overschrijding van de vrije ruimte wordt er over het meerdere een eindheffing geheven van 80%.

Wij moeten deze kosten vastleggen in de loonadministratie. Indien u in 2023 dergelijke kosten gemaakt heeft, wilt u ons dan een overzicht hiervan sturen met de bedragen inclusief btw? Ook een eventueel door u verstrekte (kerst)gratificatie in geld moet in de loonadministratie verwerkt worden. Dus ook daar ontvangen we graag een opgave van.

Hebt u vragen over de bij u beschikbare vrije ruimte of over de fiscale gevolgen? Neem dan contact met ons op.

 

5. Overige bijzonderheden die nog verwerkt moeten worden in 2023

Zijn er nog bijzonderheden zoals bonussen, dertiende maand, nieuwe auto van de zaak in 2023? Zijn die niet op een eerdere loonstrook verwerkt en moeten deze nog verwerkt worden op de loonstrook van december 2023, graag dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

De noodzakelijke informatie graag rechtstreeks aan uw contactpersoon van de salarisadministratie sturen, of:

  • Per mail naar: info@euregiohr.nl
  • Per post naar: Postbus 8, 6269 ZG Margraten, t.a.v. de salarisadministratie.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

🎄 Kerstsluiting

Onze kantoren zijn gesloten op donderdag 21 december vanaf 14.30 uur t/m maandag 1 januari 2024.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en bovenal een gezond 2024!